ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 157 ม.3 ถนนชลประทาน ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร 0-7537-8612
แนะนำวิทยาลัย
ข้อมูลพื้นฐาน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 :: งานวางแผนและงบประมาณ
 :: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 :: งานความร่วมมือ
 :: งานวิจัย พัฒนา และสิ่งประดิษฐ์
 :: งานประกันคุณภาพ ฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 :: งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
 :: งานปกครอง
 :: งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 :: งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
 :: งานหลักสูตรการเรียนการสอน
 :: งานวัดผลและประเมินผล
 :: งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
แผนกวิชา
ข้อมูลเผยแพร่
 
 :: ประกันคุณภาพภายใน 2555
 :: KM
เว็บไซต์ครู
Boss
นายธงไชย รัตนสุวรรณ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
การอาชีพนครศรีธรรมราช


Link รอบรั้ววิทยาลัยฯ
Rms2007
Rms2007
v-cop.net
v-cop.net
Cheak grades
Download student
Download Techer
Link ที่เกี่ยวข้อง
Link สอศ.
หน่วยงานราชการ จ.นครศรีฯ
มหาวิทยาลัย
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
พัฒนาและดูแลโดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 157 ม. 3 ถนนชลประทาน ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช โทร. 075378612 โทรสาร. 075378612 ต่อ 104