ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 157 ม.3 ถนนชลประทาน ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร 0-7537-8612
แนะนำวิทยาลัย
ข้อมูลพื้นฐาน
 :: งานบริหารทั่วไป
 :: งานบุคลากร
 :: งานการเงิน
 :: งานการบัญชี
 :: งานพัสดุ
 :: งานอาคารสถานที่
 :: งานทะเบียน
 :: งานประชาสัมพันธ์
 :: งานวางแผนและงบประมาณ
 :: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 :: งานความร่วมมือ
 :: งานวิจัย พัฒนา และสิ่งประดิษฐ์
 :: งานประกันคุณภาพ ฯ
 :: งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
 :: งานปกครอง
 :: งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 :: งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
 :: งานหลักสูตรการเรียนการสอน
 :: งานวัดผลและประเมินผล
 :: งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
แผนกวิชา
 :: ช่างยนต์
 :: ช่างกลโรงงาน
 :: ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 :: ช่างเชื่อมโลหะ
 :: เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 :: การขาย การตลาด
 :: สัมพันธ์ธุรกิจ
 :: อาหารและโภชนาการ
 :: สามัญสัมพันธ์
 :: ช่างเทคนิคพื้นฐาน
ข้อมูลเผยแพร่
 :: KM
เว็บไซต์ครู
Boss
นายธงไชย รัตนสุวรรณ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
การอาชีพนครศรีธรรมราช


Link รอบรั้ววิทยาลัยฯ
Rms2007
Cheak grades
Download student
Download Techer
Link ที่เกี่ยวข้อง
Link สอศ.
หน่วยงานราชการ จ.นครศรีฯ
มหาวิทยาลัย
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
พัฒนาและดูแลโดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 157 ม. 3 ถนนชลประทาน ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช โทร. 075378612 โทรสาร. 075378612 ต่อ 104