(nicc_image/nicc_baner)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 157 ม.3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 Tel.0-7537-8612
Home

ข้อมูลพื้นฐาน
แผนกวิชา
::ช่างยนต์
::ช่างกลโรงงาน
::ช่างก่อสร้าง
::ช่างไฟฟ้ากำลัง
::ช่างอิเล็กทรอนิกส์
::ช่างเชื่อมโลหะ
::เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
::การบัญชี
::การขาย การตลาด
::คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
::สัมพันธ์ธุุรกิจ
::อาหารและโภชนาการ
::สามัญสัมพันธ์
::ช่างเทคนิคพื้นฐาน
ข้อมูลเผยแพร่
นายธงไชย รัตนสุวรรณ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
...............................
Link ภายในวิทยาลัย
baner_rms.jpg
edltv
rms
v-cop
Link หน่วยงาน
ราชการ จ.นครศรีฯ
Link มหาวิทยาลัย
พัฒนาและดูแลโดย :  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 157 ม. 3 ถนนชลประทาน ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช โทร. 075378612 โทรสาร. 075378612