วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  มีความเป็นเลิศ
ด้านวิชาชีพ  เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม และตลาดแรงงาน  สู่มาตรฐานสากล

 
พันธกิจ
  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
  3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
  4. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
  5. สร้างภาคี เครือข่าย ในการพัฒนาองค์กรกับทุกภาคส่วน สู่ระดับสากล
 
อัตลักษณ์
“ทักษะดี  มีคุณธรรม นำความรู้ สู่สังคม”
 
เอกลักษณ์
“พืชไร้ดิน  ปลอดสารพิษ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
 
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     1.1 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
     1.2 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการของตลาดแรงงาน
     1.3 พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนสู่ระดับสากล
     1.4 พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     1.5 ให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม
     1.6 ส่งเสริมการพัฒนาวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่  2   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
     2.1 พัฒนาด้านวิชาชีพและวิทยฐานะ
     2.2 พัฒนาด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร
     2.3 พัฒนาด้านวิจัยและเทคโนโลยี และนวัตกรรม
     2.4 พัฒนาด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
     2.5 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3    พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล
     3.1 บริหารจัดการโดยยึดหลักนิติธรรม
     3.2 บริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรม
     3.3 บริหารจัดการโดยยึดหลักความโปร่งใส
     3.4 บริหารจัดการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
     3.5 บริหารจัดการโดยยึดหลักความรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนา
การบริหารจัดการศึกษา
     4.1 พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
     4.2 นำระบบ ICT มาใช้เพื่อการเรียนการสอน และการบริหารจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่  5   สร้างภาคี เครือข่าย ในการพัฒนาองค์กรกับทุกภาคส่วน สู่ระดับสากล
     5.1 สร้างและส่งเสริมความร่วมมือ กับภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการจัดการเรียนการสอน
     5.2 พัฒนาความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ
     5.3 ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าทำงานหลังจบการศึกษา