งานวิทยบริการและห้องสมุด
นายเดชา สำเภาทอง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
หัวหน้างาน
นายชูศักดิ์ วรรณปทุมจินดา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (ครู)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุด และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
  2. จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
  3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงงานและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย