งานครูที่ปรึกษา
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในสถานศึกษา ที่ 185/2564
นายพิชัย ทุยอ้น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หัวหน้างาน
นางพัชรี วาทีรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

รวมลิงค์ระบบสารสนเทศ ภายในหน่วยงาน

ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2016
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
  2. ควบคุมดูแล  ส่งเสริม  การจัดทำ  จัดเก็บ  รวบรวมข้อมูลประวัติ  ข้อมูลการเรียน   และพฤติกรรมของนักเรียน  นักศึกษา
  3. ส่งเสริม  ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม ต่าง ๆ
  4. ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียน ให้ความเห็นชอบแก่ นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชาการ ลงทะเบียนเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์การขอเปลี่ยนขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผันหรือการชำระเงิน ค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียน นักศึกษา
  5. ประสานงานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา
  6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา  สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการทำเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบ ครูที่ปรึกษา  เสนอโครงการและรายงาน การปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  8. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย