งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายนิคม เกตุเกลี้ยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หัวหน้างาน
นางนิตย์ศรี์ สาครสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. จัดทำรวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
 2. จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
 4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชา และสาขาวิชา ให้สอดคล้องกับนโยบายความต้องการของตลาดงานชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 5. จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้น เพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ ซึ่งขึ้นเป็นโครงการ หรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
 6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูหรือผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมาย และหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
 7. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต
 8. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
 9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู และผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอน และจัดการเรียนการสอน สื่อ และเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
 10. รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
 11. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 12. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงงานและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 13. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย