ลำดับที่
ประเภทบุคลากร (แบ่งตามตำแหน่ง)
ปีการศึกษา
2560
2561
2562
2563
2564
1
ผู้บริหาร
5
4
4
4
4
2
ข้าราชการครู
47
43
40
32
31
3
บุคลากรทางการศึกษา
3
3
3
3
3
4
พนักงานราชการ
3
3
3
3
3
5
ครูอัตราจ้าง
13
13
16
17
12
6
ลูกจ้างประจำ
6
6
3
2
1
7
ลูกจ้างชั่วคราว
21
20
22
25
25
รวม
98
92
91
86
79
ลำดับที่
ประเภทบุคลากร (แบ่งตามวุฒิการศึกษา)
ปีการศึกษา
2560
2561
2562
2563
2564
1
ต่ำกว่าปริญญาตรี
18
17
15
15
14
2
ปริญญาตรี
61
59
65
60
60
3
ปริญญาโท
19
15
10
10
9
4
ปริญญาเอก
0
1
1
1
1
รวม
98
92
91
86
84

** รวมข้อมูลบุคลากรทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค. ของทุกปี)

ลำดับที่
ประเภทบุคลากร (แบ่งตามวิทยฐานะ)
ปีการศึกษา
2560
2561
2562
2563
2564
1
ครูผู้ช่วย
1
1
0
0
0
2
ครู (ไม่มีวิทยฐานะ)
0
8
7
3
10
3
ครูชำนาญการ
29
30
31
26
18
4
ครูชำนาญการพิเศษ
7
7
7
7
3
5
ครูเชี่ยวชาญ
0
0
0
0
0
6
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
0
0
0
0
0
รวม
37
47
44
36
31

** รวมผู้บริหารและข้าราชการครู