สารบัญ
ปฐมนิเทศ   หน่วยที่ 4 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
    จุดประสงค์   คำอธิบาย และ  มาตรฐานรายวิชา      เนื้อหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
    โครงการสอนรหัสวิชา 20001501      ใบงานที่ 1 , 2  และ 3   เฉลยใบงานที่ 1  , 2  และ 3
    แผนการวัดและประเมินผล 20001501      แบบฝึกทักษะสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  เฉลยแบบฝึกทักษะ
    คุณธรรม  จริยธรรม ฯ และหลักเกณฑ์ให้คะแนน      ตัวอย่างข้อสอบสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
หน่วยที่ 1 อัตราส่วนและสัดส่วน   หน่วยที่ 5 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
    เนื้อหาอัตราส่วน      เนื้อหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
    ใบงานเรื่องอัตราส่วน    เฉลยใบงาน      ใบงานที่ 1  และ 2   เฉลยใบงานที่ 1 และ 2
    แบบฝึกทักษะอัตราส่วน  เฉลยแบบฝึกทักษะ      แบบฝึกทักษะระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร   เฉลยแบบฝึกทักษะ
    เนื้อหาสัดส่วน      ตัวอย่างข้อสอบระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
   ใบงานเรื่องสัดส่วน    เฉลยใบงาน   หน่วยที่ 6 สมการกำลังสอง
   แบบฝึกทักษะเรื่องสัดส่วน  เฉลยแบบฝึกทักษะ      เนื้อหาสมการกำลังสอง
   ตัวอย่างข้อสอบอัตราส่วนและสัดส่วน      ใบงานที่ 1 , 2 และ 3     เฉลยใบงาน
หน่วยที่ 2 ร้อยละ      แบบฝึกทักษะสมการกำลังสอง   เฉลยแบบฝึกทักษะ
   เนื้อหาร้อยละ      ตัวอย่างข้อสอบสมการกำลังสอง
   ใบงานที่ 1,2 ,3 และ 4    เฉลยใบงาน   หน่วยที่ 7 เซต
   แบบฝึกทักษะเรื่องร้อยละ   เฉลยแบบฝึกทักษะ      เนื้อหาเซต
   ตัวอย่างข้อสอบเรื่องร้อยละ         ใบงานที่ 1 และ 2     เฉลยใบงาน
หน่วยที่ 3 การแปรผัน      แบบฝึกทักษะเรื่องเซต   เฉลยแบบฝึกทักษะ
   เนื้อหาการแปรผัน      ตัวอย่างข้อสอบเรื่องเซต
   ใบงานที่ 1 , 2 และ 3   เฉลยใบงาน  

   PowerPoint Set           

   แบบฝึกทักษะการแปรผัน  เฉลยแบบฝึกทักษะ  

   ตัวอย่างข้อสอบเรื่องการแปรผัน