::::::: ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช :::::

นางพันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท : การศึกษาผู้ใหญ่
ปริญญาตรี : คหกรรมศาสตร์
ปวส. : คหกรรมศาสตร์
ปวช. : คหกรรม

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช::::: รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร :::::

นายสุนทร สงพราหมณ์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศษ.บ. บริหารการศึกษา
ปริญญาตรี : คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
พ.ศ.2555 - 2561 : ครูชำนาญการวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช


::::: รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา :::::

นายพิชัย สุนทรเต็ม

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศษ.บ. บริหารการศึกษา
ปริญญาตรี : คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
พ.ศ.2558 - 2563 : ครูชำนาญการ วท.ทุ่งสง
พ.ศ.2552 - 2558 : ครู วก.ปะเหลียน


   
::::: รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ :::::
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายขจร เหมจินดา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ค.ม. บริหารการศึกษา
ปริญญาตรี : ศศ.บ. ภาษาไทย
ต่ำกว่าปริญญาตรี : ม.6

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
พ.ศ.2562 : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
พ.ศ.2561 : ครูวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

 
::::: ทำเนียบผู้บริหาร :::::
1. นายบุญเรือง    เมืองสงค์ 
ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง พ.ศ 2525 – พ.ค. 2533
2. นายสมบูรณ์    อนุกูลพันธ์  ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง พ.ค. 2533 – ก.ย. 2533
3. นายอำนาจ      เต็มสงสัย  ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง ก.ค. 2534 – พ.ค. 2540
4. นายสมหมาย    พลเดช   ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง พ.ย. 2540 – ก.ย. 2541
5. นางรอยพิมพ์ใจ  เพชรกุล ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง พ.ย. 2541 – ธ.ค. 2545
6. ว่าที่ ร.ท.พงศักดิ์  สนั่นพัฒนพงศ์  ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง ก.พ. 2546 – ส.ค. 2549
7. นายสุรพล    โชติธรรมโม  ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง ส.ค. 2549 – มิ.ย  2552
8.นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์  ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง มิ.ย. 2552 – มิ.ย  2554
9.นางจำเรียง หนูดำ ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง ส.ค. 2554 – ธ.ค. 2556
10.นายธงไชย รัตนสุวรรณ์ ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง ม.ค. 2557 – พ.ย. 2559
11.นางพันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง พ.ย. 2559 ถึง ปัจจุบัน