.:: ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ::.

นางสาวจุฑาภรณ์ ศรีใส

ครู คศ.1
ทำหน้าที่
  หัวหน้าำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ม.6

นางสาวอรไท คำนวณ

ครูอัตราจ้าง
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาสคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท: บธ.ม.บริหารธุรกิจ
  ปริญญาตรี: ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ม.6 วิทย์-คณิต

นางสาวรัตนา บุญมี

ครูอัตราจ้าง
ทำหน้าที่
  ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ต่ำกว่าปริญญาตรี: ม.6