::::::: ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช :::::

นางพันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท :
ปริญญาตรี :

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช::::: รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร :::::
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศษ.ม.หลักสูตรการสอน
ปริญญาตรี : ศษ.บ.พลศึกษา

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
พ.ศ.2552 : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

::::: รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา :::::

นายวิสุทธิ์ นวลเจริญ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : คอม. เครื่องกล
ปริญญาตรี : ปทส. เทคนิคยานยนต์
ปวช. ปวส. : ช่างยนต์

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
พ.ศ.2555 - 2557 : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
พ.ศ.2540 - 2555 : ครูชำนาญการ วช.พัทลุง


::::: รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ :::::
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ร้อยตรี ณชธร รอบคอบ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศษ.ม.บริหารการศึกษา
ปริญญาตรี : คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
ปวช.,ปวส. : ช่างยนต์

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
พ.ศ.2554 : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล

::::: รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ :::::

นายสมภาพ ขนุนทอง

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม. พัฒนาสังคมวิชาเอกการจัดการ
ปริญญาตรี : ประกาศณียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง วิชาเอกเครื่องมือกล


ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
พ.ศ.2556 : 2557 : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช
พ.ศ.2537 - 2554 : ครูชำนาญการวิทยาลัยเทคนิคสตูล