จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน
ปีการศึกษา หลักสูตร ปวช. หลักสูตร ปวส. รวมทั้งหมด
จำนวน จำนวน รวม
2564 14 16 30
2563 14 14 28
2562 12 15 27
2561 13 9 22
2560 13 5 18
2559 13 7 20
2558 14 8 22
2557 13 7 20
2556 11 7 18
2555 13 5 18
  หมายเหตุ : ***************