เปรียบเทียบงบประมาณแต่ละปีงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
ปีงบประมาณ
2554
2555
2556
2557
2558
 งบบุคลากร
430,740 517,545 27,920,160 26,538,338 709,200
 งบดำเนินงาน
6,742,700 9,892,745 4,930,985 5,494,500 3,179,100
 งบลงทุน
697,500 19,225,000 7,980,000 4,780,000 5,780,000
 งบอุดหนุน
17,739,815 5,271,130 10,997,792 9,381,420 7,926,838
 งบอุดหนุนอื่น
  4,656,100 3,132,000 2,612,500 2,079,200
 เงินรายได้สถานศึกษา
6,867,964 5,550,322 7,909,926 8,608,512 5,345,775
รวม
32,478,719 52,138,982 62,870,276 57,415,270 25,020,113

  หมายเหตุ
        1.เงินรายได้สถานศึกษา. รวมยอดยกมาด้วย
        2.เงินงบประมาณปีงบประมาณ 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ค.2558